Royal Thai Embassy

Location: Rose Ave off Lenana Rd, Nairobi

P.O. Box: 58349-00200 Nairobi

Tel: +254-202715800, Fax: +254-202715801

Email: thainbi@thainbi.or.ke