Dubai Bank Kenya Ltd

Location: ICEA Bldg, Gr Flr Kenyatta Ave, Nairobi

P.O. Box: 11129-00400 Nairobi

Mobile: +254-720777776

Email: info@dubaibank.co.ke